^Powrót na górę strony
Get Adobe Flash player

Odwiedziny

Odsłon artykułów:
17403

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Plakat

 

Jablonka plakat A4 wybrany

Zapytania ofertowe

W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 3 postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zapraszamy do składania ofert:


W wyniku postępowania rozstrzygającego wybrano oferty:

 

Protokół wyboru na wynajem budynku

Protokół wyboru adaptacja budynku na przedszkole

Protokół wyboru na dostawę posiłków do przedszkola

- Protokół wyboru na świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci

 
 

 

Organizacja przedszkola

 

Przedszkolaki to my

Niepubliczne Przedszkole w Jabłonce

 

 

1. Przedszkole otwarte jest przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą.

2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

3. Przedszkole czynne jest  w godzinach 7.00 – 17.00 z możliwością wydłużenia od 6.30 do 17.30.

4. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia-dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 lat za zgodą dyrektora placówki.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, liczący nie więcej niż 28 osób.

6. Przedszkole składa się z trzech oddziałów.

7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

8. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

9. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia muzyczne, nauki języka obcego, itp.

10. Czas zajęć powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- dla dzieci w wieku 3-4 lat około 15 minut,
- dla dzieci w wieku 4-5 lat około 30 minut.

11. Zajęcia dodatkowe nie mogą być w kolizji z zajęciami wynikającymi  z realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

12. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i higienę.

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

14. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

Rekrutacja

Zgłoszenia rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w Projekcie  przyjmowane są w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–17.00.

•    
Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie polega na złożeniu kompletu dokumentów:

•    Formularz zgłoszeniowy
•    
Oświadczenie w sprawie zamieszkania na terenie gminy Jabłonka
•    Deklaracja uczestnictwa
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu

•    Oświadczenie Rodzica

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

O projekcie

 

Przedszkolaki to my

Niepubliczne Przedszkole w Jabłonce

 

                                                              EFS 

Człowiek-najlepsza inwestycja

 

 Projekt "Przedszkolaki to my" jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem polegającym na zorganizowaniu i prowadzeniu  przedszkola w Jabłonce, powiat nowotarski, woj. małopolskie.

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia z terenu Gminy Jabłonka.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja wpisuje się w założenia priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1, które ma za zadanie zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie trwać będzie w sposób ciągły. Rozpoczęcie rekrutacji od 16 sierpnia 2013r.Szczegóły w regulaminie rekrutacji.

Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:
1. zamieszkanie dziecka na terenie gminy Jabłonka,
2. wiek dziecka: ukończony 2,5 rok życia, nie więcej niż 5 lat,
3. dostarczenie przez rodziców kompletu dokumentów.

Copyright © 2013. PRZEDSZKOLAKI TO MY Rights Reserved.